Pēc ekspertu vērtējumiem, tuvākajā desmitgadē Latvijā veidosies pieprasījums pēc vismaz 200 medicīnas fiziķiem darbam medicīnas iestādēs, firmās un valsts institūcijās. Līdz ar to ir nepieciešama starptautiskiem standartiem atbilstoša medicīnas fizikā kvalifikācijas iegūšanas programma.

Līdz projekta īstenošanas, Rīgas Tehniskajā universitātē pastāvēja profesionāla bakalaura un maģistra studiju programma “Medicīnas inženierija un fizika”. RTU arī piedāvāja studijas doktoranturas līmenī, kā arī intensīvi piedalās pētniecībā medicīnas fizikas jomā

Latvijas Universitātē eksistēja Fizikas maģistra studiju programmās apakšprogramma “Biomedicīniskā optika” ar doktora studijas iespējam, kā ari starptautiskā līmeņa zinātniskā pētniecība šajā virzienā.

RTU un LU veiksmīgi sadarbojās gan apmācībā (piemēram, kopīga piedalīsānās medicīnas fizikas un bioinženierijas studiju kursu izstrādē EK TEMPUS projektā ietvaros 1999. – 2001. gados), gan pētniecībā. Tas kļuva par pamatu šī projekta mērķim:

Izmantojot RTU un LU potenciālu un pieredzi medicīnas fizikas izglītības jomā, kopīgi izstrādāt maģistrantūras līmeņa studiju kursu komplektu (moduli), kura apguve nodrošinātu ES prasībām atbilstošas zināšanas medicīnas fiziķa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai